Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.filatelistyka.sklep.pl oraz warunki sprzedaży oraz zakres odpowiedzialności związanej ze sprzedażą.

Korzystanie z serwisu www.filatelistyka.sklep.pl (zwanego dalej Serwis) jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu których stosowanie jest wyłączone w umowach zawieranych z konsumentami mają zastosowanie wyłącznie w umowach z przedsiębiorcami.


§ 1. Postanowienia ogólne


1.1. Serwis jest prowadzony przez Grzegorza Marca prowadzącego działalność pod nazwą Firma Filatelistyczna w Krakowie (31-105) ul. Zwierzyniecka 24D/104.(zwanego dalej Sprzedawcą).


1.2. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest jego Użytkownikiem.


1.3. W celu uzyskania dostępu do rozszerzonych funkcjonalności Serwisu, jak też celem dokonania zakupu towarów, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji poprzez utworzenie konta oraz podanie danych wymaganych przez Sprzedawcę.


1.4. Niezarejestrowani użytkownicy mogą przeglądać udostępnioną zawartość Serwisu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności.


§ 2. Zasady korzystania z Serwisu


2.1. Zakres funkcjonalności udostępnianych w Serwisie, jak też warunki i zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności są określane każdorazowo przez Sprzedawcę.


2.2. Użytkownik zapewnia we własnym zakresie techniczne warunki konieczne dla korzystania z Serwisu, jak też pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem z Serwisu.


2.3. Aby zostać zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu należy założyć konto Użytkownika (konto), poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie i podanie wymaganych danych. Podając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


2.4. Korzystanie z konta jest możliwe po dokonaniu aktywacji.


2.5. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika.


2.6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych niezbędnych do korzystania z konta (w szczególności loginu i hasła Użytkownika), jak też do nieprzenoszenia jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z rejestracji na osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy.


2.7. Sprzedawca nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do Serwisu.


§ 3. Obowiązki Użytkownika


3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz jego przeznaczeniem. Zabronione jest podejmowanie działań mogących zostać uznane, przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników, za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


3.2. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do konta Użytkownika, a w przypadku naruszenia prawa może także prowadzić do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub odpowiedzialności karnej.


3.3. Wszelkie informacje o naruszeniu przepisów prawa, warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez użytkowników lub osoby trzecie, należy przesyłać na adres gmarzec@filatelistyka.sklep.pl.


3.4. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres gmarzec@filatelistyka.sklep.pl.


§ 4. Warunki zakupu towarów


4.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego Regulaminu których stosowanie jest wyłączone w umowach zawieranych z konsumentami mają zastosowanie wyłącznie w umowach z przedsiębiorcami. Istotne postanowienia umowy są udostępniane Użytkownikowi przed zawarciem umowy i dostarczane Użytkownikowi wraz z zamówieniem, a Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i dokonać jego akceptacji.


4.2. Złożenie zamówienia


a) Zamówienie składane jest za pośrednictwem internetu.

b) Zamówienie na towary lub usługi może zostać złożone poprzez stronę internetową, wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, który podał wszelkie dane wymagane dla realizacji umowy. Korespondencja dotycząca zamówienia odbywa się w formie email.

c) Przy złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

d) Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez uprawnione pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.


4.3. Realizacja zamówienia


a) Sprzedawca będzie realizował złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności zgłoszeń.

b) Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny na sprawdzenie dostępności towaru, jego zrealizowanie zgodnie z zamówieniem oraz przygotowanie przesyłki do wysłania. Szacowany czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Do czasu realizacji zamówienia doliczyć należy czas dostawy, zależny od wybranego rodzaju dostawy.

c) Zamówienie zostanie zrealizowane jeśli towar jest dostępny a jego realizacja technicznie możliwa. W przypadku niedostępności zamówionych towarów Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia celem podjęcia, w ciągu 5 dni roboczych, decyzji co do dalszego sposobu jego realizacji.

d) Dostawa towarów następuje, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika przy złożeniu zamówienia, poprzez dostawę przesyłką pocztową lub dostawę kurierem. Koszt dostawy zamieszczony jest w Tabeli opłat i jest każdorazowo doliczany do kwoty zamówienia.

e) Czas dostawy zależy od wyboru sposobu dostawy. Przewidywane czasy dostaw wynoszą:


i) przesyłka pocztowa – 3-5 dni roboczych;

ii) przesyłka kurierska – 1-3 dni robocze.


4.4. Płatność


a) Ostateczna cena jest ustalana w chwili złożenia zamówienia.

b) Do ceny doliczana jest opłata za dostawę.

c) Wszystkie ceny i opłaty podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

d) Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności przy złożeniu zamówienia.


4.5. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, przysługuje wyłącznie osobom fizycznym dokonującym zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


4.6. Reklamacje


a) Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupione towary i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa, za zgodność towaru z umową. Rękojmia w stosunkach z podmiotami nie będącymi konsumentami, jest wyłączona.

b) Sprzedawca, w okresie 2 lat od wydania towaru, jest odpowiedzialny wyłącznie z tytułu niezgodności towaru z umową, istniejącą w chwili jego wydania Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o niezgodności w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. Roszczenia konsumentów będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


§ 5. Odpowiedzialność stron


5.1. W odniesieniu do przedsiębiorców Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie. Sprzedawca, bez względu na podstawę prawną, w zakresie maksymalnym prawem przewidzianym, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika nie będącego konsumentem lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które powstały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sprzedawcę. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcę wobec Użytkownika nie będącego konsumentem, jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).


§ 6. Dane Użytkowników


6.1. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych zgodnie z przepisami prawa.


6.2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Utworzenie konta Użytkownika i podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.


6.3. Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, są dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§ 7. Postanowienia końcowe


7.1. W odniesieniu do przedsiębiorców wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.filatelistyka.sklep.pl. O zmianach Regulaminu Użytkownik będący konsumentem zostanie powiadomiony albo w formie email albo poprzez komunikat zawierający aktualną treść regulaminu ukazujący się przy pierwszym logowaniu na konto użytkownika, po dokonaniu zmian regulaminu i wymagający akceptacji Użytkownika. W braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik oraz Sprzedawca uprawnieni są do wypowiedzenia umowy. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

7.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory, za wyjątkiem sporów z konsumentami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.